ممبران-چیست؟

ممبران چیست؟

ممبران قطعه ای سیلندری شکل است که در واقع همان غضاء های نیمه تراوا می باشد. با ایجاد فشار اسمزی ... ادامه مطلب