پکیج تزریق مواد شیمیایی

پکیج تزریق مواد شیمیایی

پکیج تزریق مواد شیمیایی برای طیف وسیعی از مواد شیمیایی و کاربردها استفاده می شود.بخش مهمی از کاربرد این دستگاه ها ایمن سازی فرآیند تولید از طریق تزریق مقادیر کم مواد شیمیایی به آب چاه و یا منبع آب است.این پکیج ها در صنعت پتروشیمی نیز کاربرد دارند.این نوع پکیج ها به صورت سفارشی و بر اساس پمپ های تزریقی پیستونی یا دیافراگمی ساخته می شوند.

اجزای سیستم تزریق مواد شیمیایی

 • شاسی کربن استیل، استیل 304، استیل 316
 • تابلو برق
 • الکتروموتورانواع برندهای معتبر شامل :ABB، Siemens، Stream،موتوژن، الکتروژن و.....
 • دوزینگ پمپانواع دوزینگ پمپ ها در ظرفیت های مختلف ( برندهای Etatron، Seko، Injecta،Jesco و .....)
 • شفت و پروانه معمولا از جنس استیل 304 هستند
 • مخزن آماده سازی و تزریقمخازن پلی اتیلنی، استیل 304 و استیل 316
 • ابزار دقیقشامل : لول گیج،لول ترانسمیتر،پالسیشن دمپر، کالبریشن پات و.....

انواع پکیج تزریق مواد

 •  تزریق کلر
 •  تزریق آنتی اسکالانت
 •  تزریق Biocide
 •  تزریق ضد رسوب
 • تزریق اسید سولفوریک
 •  تزریق فسفات
 •  تزریق آمونیاک
پکیج تزریق دوبل-min
فروش انواع پکیج کلر زنی کامل

پکیج تزریق کلر

گندزدایی چیست؟

گندزدایی آب آشامیدنی با هدف از بین بـردن عوامل میکروبی بیماریزا، کنترل میکروارگانیسمهای مزاحم، ممانعت از رشد مجدد میکروبی در شبکه های آبرسانی و حــذف یـا تقلیل رنـــگ، طعم و بــوی آب و مقابله با آلـودگـیهـای ثانویه انجام مـیشـود. مــواد گـنـدزدا انـواع مختلفی دارد. بر اسـاس استاندارد ملی کشور وجود کلر باقیمانده آزاد در آب ضـروری است، لذا روشهای
متفاوتی برای کلرزنی آب وجوددارد:

 • اسـتـفـاده از گـرانـول یـا پـــودر پرکلرین (هیپوکلریت کلسیم) : معمولا در بازار با غلظت 65 درصد درجه خلوص وجود دارد و توسط دستگاه هیپوکلریناتوربرقی کلرزنی آب انجام میشود.
 • استفاده از هیپوکلریت سدیم (آب ژاول): به شکل مایع در غلظتهای 5 و 15درصد تأمین و توزیع شده و توسط دستگاه هیپوکلریناتور برقی کلرزنی آب انجام میشود.
 •  استفاده از گاز کلر که به شکل کپسول و در اوزان مختلف وجـود دارد به علت احتمال نشت گاز کلر و مسمومیت افراد همجوار، نصب دستگاه کلریناتورگــازی در محلهایی که نزدیک اجتماعات انسانی ممنوع است.
 • استفاده از روش الکترولیز نمک طعام: در این روش جدید، نمک طعام با جریان الکتریسیته الکترولیز شده و باعث کلرزنی آب میشود.

محلول هیپوکلریت ( آب ژاول )  تمام میکروارگانیسم ها اعم از قارچ ، ویروس و باکتري را نابود می کند.از این محلول بعنوان یک ضدعفونی کننده و ماده دفع بو در لبنیات ها ، مخازن آب ، دفع فاضلاب ها و براي اهداف خانگی از قبیل ضد عفونی کردن لگن ها و وان حمام ، لباس ها ، آشپزخانه و …. مناسب است.

استفاده از پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت گندزدایی:

آلايندههايي كه ممكن است در منابع آب موجود باشند شامل مواد معدني و آبي , گازهاي محلول و باكتريهاي بيماري زا ميباشند كه بايستي با توجه به نتايج آزمايش آب خام منبع مورد استفاده , عمل تصفيه فيزيكي و شيميايي مناسب براي آن پيش بيني شود . اگر چه در تصفيه فيزيكي ( ته نشيني وصاف كردن ) ذرات معلق و تعدادي از باكتريها و موجودات زنده از آب جدا ميشوند وليكن براي اطمينان از سالم بودن آب براي آشاميدن و مصارف بهداشتي و تفريحي و ورزشي , گندزدايي آن يك ضرورت است . مقصود از گندزدايي آب آشاميدني , از بين بردن عوامل بيماريزا ( پاتو ژن ) و جلوگيري از شيوع بيماريهاي قابل انتقال بوسيله آب است .

تزریق کلر :

در حال حاضر استفاده از كلر براي گندزدايي به دليل ارزان بودن و قدرت ميكروب كشي و اثر ابقايي نسبتأ خوب آن , متداولترين روش در دنيا واز جمله كشور ما ميباشد .

نحوه ی تزریق کلر

تزریق پیوسته

در ایـن روش کلـر به طـور مـداوم در تمـام مدت جریان آب تزریـق میشـود.ایـن روش بسـیار کارآمـد اسـت؛ ولـی میـزان مصـرف کلـر بالاسـت.

تزریق متناوب

در ایـن روش دوره تزریـق بـا توجـه بـه کیفیـت آب ورودی بـه سـامانه تعییـن میشـود و میتوانـد روزانـه، هفتگـی، ماهانـه و… باشـد. در ایــن روش هــم مصـرف کلـر و هـم بازدهـی کلرزنـی کمتـر از روش تزریـق پیوسـته اسـت.

تزریق به روش شوک

ایــن روش بیشتــر بــرای حــل مــواد آلــی محدودکننــده جریــان آب در دستگاهها اسـتفاده میشـود. در ایـن حالـت کلـر را بـا غلظـت بالا (بیشتـراز 50ppm) بـه سیسـتم تزریـق میکننـد و شستوشـوی سـامانه را پـس از مـدت زمـان طولانی (حـدود 24 سـاعت) انجـام میدهنـد. ایـن روش به صـورت سـالیانه، پایـان فصـل، اسـتفاده میشـود. تعـدادومـدت زمـان شـوک تابعـی ازشـدت گرفتگـی سـامانه اسـت.