بهترین روش تصفیه فاضلاب بیمارستانی

بیمارستان

تصفیه فاضلاب بیمارستان


فاضلاب بیمارستانی

بخش قابل توجهی از فاضلاب بیمارستانی می تواند از آمصرفی واحدهای مختلف بیمارستانی نظیر بخشهای بستری، اتاق عمـل، آزمایشگاه، رختشویخانه، آشپزخانه، سرویسهای بهداشتی و واحدهای اداری ایجاد شود .

فاضلاب بیمارستان در زمره فاضلاب مؤسسات قرار می گیـرد که جـزو فاضـلاب خـانگی یـا فاضـلاب بهداشتی می باشد ،که روشهای تصفیه فاضلاب بهداشتی باید بکارگمارده شود .

تاثیرات آلودگی فاضلاب بیمارستانی

ورود مواد دارویی و آنتی بیوتیک ها و همچنین متابولیسـم های حاصل از آنها در محیط های آبی در سال هـای اخیـر، نگرانی های زیادی به دنبال داشته اسـت.

ایـن آنتـی بیوتیک ها و مواد دارویی از طریق مصرف و دفع انسان و یا متابولیسم هـای آنهـا وارد فاضـلاب شـهری شـده و چـون عملیات تصفیه در تصفیه خانه های فاضـلاب بـرای حـذف این مواد کافی نمی باشد، این مواد وارد آب های پذیرنده می شود که به نوبه خود باعـث آلـودگی محـیط زیسـت و در نتیجه آسیب به بهداشت عمومی میشـود.

ورود این آنتی بیوتیک ها و مواد دارویی به رودخانه ها و دریاچه هـا سـبب بـه خطـر انـداختن زندگی آبزیان شوند.

اجزاء معمول فاضلاب‌های بیمارستانی

اجزاء معمول فاضلاب‌های بیمارستانی شامل موارد زیر است : مواد آلی قابل ‌تجزیه بیولوژیک ،مواد معدنی (محلول، کلوئیدی یا معلق) ، فلزات سمی (جیوه) ، مواد شوینده (دترجنت‌ها) ، ماهیت فاضلاب بیمارستانی

طراحی تصفیه فاضلاب بیمارستانی

برای طراحی تصفیه فاضلاب بیمارستانی به عواملی چون حجم فاضلاب تولید،آنالیز کیفی فاضلاب واستاندارد خروجی تصفیه خانه فاضلاب توجه داشت .

شرکت بهساز آب با سابقه درخشان در زمینه مشاوره، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه های آب و تصفیه فاضلاب در سطح ایران و با بهره گیری از کادری مجرب و کار آزموده و با تکیه بر توانمندی شرکای خارجی خود در زمینه تجهیزات و تکنولوژی های نوین تصفیه آب و تصفیه فاضلاب در خدمت شما می باشد.

روشهای تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  • از روشهای تصفیه فاضلاب بیمارستانی می توان به روش تخلیه مستقیم فاضلاب به محیط اشاره کرد که این روش در حال حاضر منسوخ شده اشت.
  • روش تصفیه فاضلاب بیمارستانی در تصفیه خانه فاضلاب شهری که در این روش در صورتی مجاز است که شهر داراي تصفیه خانۀ فاضلاب در دست بهره برداري باشد.الزاماً با رعایت موارد زیر تخلیۀ این نوع فاضلاب ها بدون پیش تصفیه به شبکۀ فاضلاب شهري(که به تصفیه خانۀ در حال بهره برداري منتهی می گردد)مجاز میباشد
  • پیش تصفیه درمحل و سپس تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه های فاضلاب شهری
  • روش تصفیه فاضلاب درمحل و سپس تخلیه به محیط که با توجه به اهمیت محیط زیست و حفظ و صیانت از آن، این روش بهترین روش برای مواجهه با فاضلاب بیمارستانی و تصفیه فاضلاب بیمارستان می باشد چرا که علاوه بر تصفیه کامل فاضلاب و عدم آسیب رسانی به محیط زیست پیرامون خود، می توان از فاضلاب تصفیه شده در مصارف کشاورز و همچنین آبیاری فضای سبز استفاده نمود.

براي جلوگیري از ورود مواد معلق درشت موجود در فاضلاب هاي بیمارستانی به شبکه، ضروري است یک دستگاه آشغال گیر با مشخصات زیر در مدخل ورودي فاضلاب بیمارستانها به شبکه فاضلاب شهري به صورت ثابت و غیرقابل جا به جایی نصب گردد:

اندازة میله ها       with: 10mm    Depth: 50mm       فاصلۀ بین میله ها:  mm15-2

باتوجه به اینکه بیمارستانها ممکن است موادشیمیایی خطرناك، مواد دارویی و ایزوتوپ هاي رادیواکتیو مصرف نمایند باید ضمن ارایه آموزشهاي لازم به پرسنل مربوطه، از تخلیۀ این مواد به شبکه جلوگیري شود.

این آموزشها باید از طرف بیمارستان ها و با همکاري شرکت آب و فاضلاب استانی ارایه گردد.

درصورتیکه مراکز تحقیقات پزشکی و یا بیمارستان هاي تخصصی ویژه اي در سطح شهر وجود داشته باشد که کیفیت فاضلاب آنها با کیفیت فاضلاب شهري متفاوت و احتمالاً حاوي مواد سمی، رادیواکتیو و یا مواد بازدارندة رشد میکروبی به میزان غیرمتعارف باشد، ضروري است موارد به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منعکس تا به صورت خاص اتخاذ تصمیم گردد.

ورود و تخلیۀ مواد زاید جامد بیمارستانی، خاکستر و بقایاي حاصل از سوزاندن زبالۀ بیمارستانی، فاضلاب حاصل از دستگاههاي کنترل آلودگی در کوره هاي زباله سوز، موادشیمیایی پرتوزا، موادشیمیایی و دارویی مازاد که تاریخ مصرف آنها گذشته، اندام هاي قطع شدة بیماران، جنین سقط شده، محیط هاي کشت مصرف شده و مواد نوك تیز به شبکۀ جمع آوري فاضلاب شهري اکیداً ممنوع می باشد.

فاضلاب حاصل از آشپزخانه هاي بیمارستانها حاوي چربی بالایی است که با تجمع میتواند موجبات گرفتگی لوله هاي جمع آوري فاضلاب را فراهم نماید، لذا این مکانها به منظور حذف چربی موجود در فاضلاب خود باید اقدام به احداث واحد چربی گیر بر اساس طرح زیر نمایند:

استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده براي کشاورزي یا هر منظور دیگري که فاضلاب بیمارستانی با آن همراه بوده است تنها در صورت رعایت استانداردهاي کشوري مجاز است.

مقالات مرتبط

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب فلزی

تصفیه فاضلاب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.