TDS چیست؟

TDS چیست و میزان استاندارد آن درآب آشامیدنی چقدر است ؟

منظور از TDS کل مواد جامد  محلول در آب است که برابر مجموع غلظت همه یونهای موجود در آب میباشد،  مواد محلول در آب ممکن است از نظر ماهیت ((آلی )) یا ((معدنی ))باشند .

مواد غیر آلی (معدنی )حل شده  در آب شامل : مواد معدنی ،فلزات وگازها می باشند . بعضی از مواد آلی به صورت ذرات کلوییدی هستند

امابیشتر مواد آلی به صورت محلول میباشند . آلاینده های آلی ممکن است باعث بو،رنگ و طعم نا مطبوع آب شوند.

مواد حاصل از تجزیه گیاهان ، موا شیمیایی آلی ، اجزای آلی محلول در آب راتشکیل می دهند . برخی از ترکیبات شیمیایی ممکن است سمی باشند و برخی از اجزای آلی محلول به اثبات رسیده است که سرطانزا هستند .

البته باید توجه داشت که تمامی مواد محلول در آب نامطلوب نیستند . اما میزان مواد محلول مطلوب در آب بسیار اندک است .

واحدسنجش TDS میلی گرم در لیتر  mg/l  میباشد که از آن با اصصلاح ppm  یاد میشود.

برگشت به بالا